Co wiedzieć o wypadkach w pracy?

Pojęcie wypadku przy pracy znajduje swoją definicje w przepisach prawa. Po zaistnieniu niebezpiecznego zdarzenia należy dochować określonych procedur i zawiadomić właściwe służby. Jak wypadek przy pracy rozumiany jest w świetle przepisów prawa? Jakie są obowiązki pracodawcy kierującego zakładem pracy? Odpowiedzi w artykule. 

Czym jest wypadek w pracy?

Zgodnie z definicją art. 3 ust 1. ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek w pracy uznaje się zdarzenie spowodowane przez czynnik zewnętrzny, które wywołało zgon lub uszkodzenie ciała pracownika, a do którego doszło podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Przepisy prawa określają, że za wypadek przy pracy można uznać śmierć lub uraz występujące zarówno podczas wykonywania zwykłych czynności służbowych, jak i zadań niewynikających z polecenia przełożonego, ale dokonywanych na jego rzecz. Wypadkiem przy pracy jest także sytuacja, do której doszło podczas przemieszczania się pracownika między siedzibą firmy a miejscem zlecenia, które wykonywane jest w związku z zatrudnieniem w organizacji.

Obowiązki pracodawcy przy wypadku w pracy

Każdy zakład pracy posiada ustalone zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Procedury te nie są jednak w stanie przeciwdziałać wszystkim niebezpiecznym zdarzeniom. W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy pracodawca musi przestrzegać określonych obowiązków. W szczegółowy sposób opisują je przepisy BHP, zgodnie z którymi pracodawca po wystąpieniu wypadku przy pracy powinien:

  • udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia,
  • powiadomić o zdarzeniu właściwe organy, w tym inspektora pracy,
  • powołać zespół powypadkowy, który powinien składać się m.in. pracownik odpowiedzialny za BHP w firmie; jego zadaniem jest ustalenie jak doszło do wypadku wraz z zebraniem koniecznych dowodów, informacji od świadków itp.,
  • zatwierdzić protokół powypadkowy, sporządzony przez zespół,
  • przekazać protokół powypadkowy poszkodowanemu oraz inspektorowi pracy,
  • zarejestrować wypadek w rejestrze i opracować profilaktyczne wnioski ze zdarzenia.

Dopełnienie procedur powypadkowych jest istotne z punktu widzenia m.in. osób poszkodowanych. Na podstawie opracowanych raportów i protokołów mogą oni ubiegać się o świadczenia powypadkowe. Są to na przykład zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, odszkodowanie, czy renta.

Czynniki zagrażające zdrowiu lub życiu w pracy

Pracodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na czynniki stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Rozdział V Kodeksu Pracy wskazuje na obowiązki, jakich dopełnić należy w zakresie ochrony zatrudnionych przed szkodliwymi czynnikami pracy. Zgodnie z treścią zawartych w nim przepisów pracodawca musi ustalić poziom szkodliwości dla zdrowia materiałów i procesów technologicznych, a także chronić zatrudnionych przed działaniem substancji rakotwórczych i czynników biologicznych. Art. 225 wskazuje ponadto, że zadania stanowiące szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. W ten sposób zapewniona jest asekuracja zwiększająca bezpieczeństwo pracy. Wykaz zadań wymagających asekuracji ustala pracodawca na bazie konsultacji z pracownikami. Więcej na temat asekuracji znajdziesz na stronie firmy ABSORBER SP. Z O.O. https://asekuracje.pl/

Do wypadków przy pracy dochodzi pomimo stosowania się do zasad BHP. To nie tylko zdarzenia w zakładzie pracy, ale także poza nim, jeśli osoba znajduje się w dyspozycji przełożonego. W zależności od typu zdarzenia poszkodowany może ubiegać się o świadczenia odszkodowawcze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *