Rozwód z orzekaniem o winie lub bez – konsekwencje dotyczące obowiązku alimentacyjnego.

Rozwód to trudne doświadczenie nie tylko ze względu na rozpad związku, ale często także konieczność walki przed sądem o prawa do opieki nad dzieckiem, o zasądzenie alimentów lub podział majątku wspólnego. Nierzadko towarzyszą temu silne emocje, które nie pomagają we właściwym zabezpieczeniu swoich interesów. Z tego względu, warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach rozwodowych. Adwokat posiadający doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, pomoże bezpiecznie przejść przez te traumatyczne przeżycia i szybko zakończyć postępowanie korzystnym wyrokiem. Przed złożeniem pozwu rozwodowego pomocne będą porady prawne, które ułatwią podjęcie decyzji m.in. co do formy pozwu z orzekaniem o winie lub bez.

Jak przebiega i czym kończy się rozwód?

Rozwód można uzyskać wyłącznie w wyniku procesu sądowego, wszczętego w wyniku pozwu jednego ze współmałżonków przeciwko drugiemu. W trakcie procedury rozwodowej sąd przesłuchuje współmałżonków oraz powołanych świadków, jak również dopuszcza inne dowody w postaci m.in. dokumentów lub opinii biegłych. Rozstrzygnięcie rozwodowe zapada w formie wyroku, w sytuacji gdy sąd stwierdzi trwały rozpad pożycia pomiędzy małżonkami w sferze uczuciowej, fizycznej i ekonomicznej.

Rozwód bez orzekania o winie

Na zgodny wniosek obojga małżonków sąd może uznać, że żadne z małżonków nie ponosi winy za rozpad pożycia. Takie orzeczenie może się także pojawić w sytuacji, kiedy trudno jest jednoznacznie wskazać stronę winną, np. gdy pomiędzy małżonkami istnieje duża niezgodność charakterów, celów i postaw życiowych albo w razie choroby psychicznej jednego ze współmałżonków. W wyniku zapadnięcia wyroku rozwodowego bez orzekania o winie małżonkowie mogą domagać się wzajemnie od siebie alimentów, w sytuacji jeżeli znajdą się w niedostatku. Dotyczy to jednak tylko okresu 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Rozwód z orzekaniem o winie

Jeżeli jedno z małżonków złoży wniosek o rozwód z orzekaniem o winie sąd jest zobowiązany ustalić w toku postępowania rozwodowego, która ze stron jest winna rozpadu pożycia małżeńskiego. Finalnie sąd może orzec, że winę ponosi jeden, oboje współmałżonków lub żaden z nich. W przepisach prawa rodzinnego i opiekuńczego przewidziano szereg konsekwencji wiążących się z uznaniem współmałżonka winnym rozpadu małżeństwa, które mogą w dużym stopniu zaważyć na życiu strony uznanej za niewinną. Z tego powodu osoby wnoszące pozew rozwodowy często decydują się na wariant z orzekaniem o winie i starają się dowieść przed sądem, że winę za rozpad związku ponosi druga strona. Winę współmałżonka trzeba przed sądem udowodnić przedstawiając zawinione przyczyny rozwodu, takie jak np. alkoholizm współmałżonka, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, zdrada małżeńska, bigamizm, zaniedbywanie małżonka w życiu codziennym i w sferze współżycia intymnego. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Kancelarii Prawnej https://dm-adwokaci.pl

Konsekwencje rozwodu z orzekaniem o winie

Najpoważniejszą konsekwencją rozwodu z orzeczeniem o winie są alimenty, których może domagać się współmałżonek uznany za stronę niewinną od drugiego współmałżonka, którego sąd uznał wyłącznie winnym rozpadu pożycia. W takiej sytuacji pojawia się tzw. rozszerzony obowiązek alimentacyjny oznaczający, że uznany za winnego współmałżonek może zostać zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz drugiego z małżonków, jeśli rozwód spowodował istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej. Co ważne, aby domagać się świadczenia alimentacyjnego nie jest konieczne aby niewinny małżonek znajdował się w sytuacji niedostatku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *